Door Henk Wessels op 16 november 2015

Algemene beschouwing begroting 2016.

Algemene beschouwing begroting 2016

In de aanloop naar deze begroting, hebben we in juni beleidsambities naar voren kunnen brengen. Als PvdA fractie hebben we ons toen beperkt tot een drietal ambities ;

  1. Bio diversiteit
  2. Bestuurlijke schaalvergroting / samenwerking
  3. Bestrijden leegstand

ad 1 : In de begroting 2016 lees ik op blz 48 dat het college het belangrijk vindt om de agrarische sector ontwikkelruimte te bieden, mits deze verruiming in balans is met het behoud van ons landschap. Daarbij lijkt het, in het gunstigste geval, erop dat we de balans die we in de afgelopen jaren hanteerden willen handhaven..
Maar, als we de conclusies van het zojuist verschenen Living Planet Report – Natuur in Nederland van het WNF lezen, kunnen we niet doorgaan op dezelfde wijze. Intensieve landbouw zorgt voor een teruggang van fauna op het platteland van 40 %. We creëren weilanden als biljartlakens, waar geen bloem of kruid meer groeit, met als gevolg dat vlinders en vogels verdwijnen. Weidevogels als grutto, tureluur en scholekster hebben het zwaar evenals boerenlandvogels als veldleeuwerik en patrijs.
( terwijl boeren ook nog een vergoeding ontvangen voor de bescherming van weidevogels vanuit het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, zo las ik vandaag in Trouw uit een artikel van CDA europarlementarier Annie Schreijer-Perik).

We hebben het hier dus niet over overbezorgde natuurfreaks die een zeldzaam geworden muizensoort proberen te redden, maar we hebben het over bijna een halvering van de fauna op het platteland en in open natuurgebieden, aldus het rapport van het WNF.

Tijdens het raadsperspectief hebben alle partijen onze motie m.b.t. biodiversiteit onderschreven. Desondanks zie ik er in de begroting bitter weinig van terug. Natuurlijk zal onze wethouder weer antwoorden dat hij niet over deze regelgeving gaat en dat er al van alles gebeurt en dat agrariërs hun best doen. Als PvdA fractie kunnen we niet anders concluderen dan dat we kennelijk de ernst van de situatie nog niet willen inzien.
Gezien de samenstelling van de raad en de opvatting van dit college heb ik besloten niet opnieuw een motie hierover in te dienen.

ad 2: T.a.v. bestuurlijke samenwerking / schaalvergroting hebben we al eerder een balletje opgegooid over fusieplannen met Dinkelland. Behalve een bemoedigend artikel van onze burgemeester in Tubantia, heb ik verder weinig aandacht voor dit onderwerp kunnen ontdekken. In deze begroting vind ik de volgende zinsnede terug : De samenwerking met de gemeente Dinkelland in de vorm van Noaberkracht vormt voor Tubbergen een vaste basis. Een verdere doorontwikkeling is afhankelijk van de effecten en de maatschappelijke acceptatie. Andere samenwerkingsverbanden zijn op onderdelen denkbaar, mits het aantoonbare voordelen oplevert. Primair richt Tubbergen zich dan op Noordoost Twente.

Een evt. fusie met Dinkelland is dus afhankelijk van de effecten en de maatschappelijke acceptatie. Welnu, de effecten van Noaberkracht zijn ronduit goed te noemen. Dat betekent dat alleen de maatschappelijke acceptatie nog zal moeten worden gepeild. Ik ben benieuwd naar de plannen die dit college hiervoor in petto heeft.

 

ad 3 : Voor het bestrijden van de leegstand heeft het college een groep bruisende ondernemers in de arm genomen die beschikken over de nodige competenties. Als PvdA fractie hopen we dat de gemeente zelf de regisseursrol op zich blijft nemen om te komen tot een compact centrum. Vanuit de onlangs vastgestelde DHS visie verwachten we dat winkels worden geclusterd, zodat er geen spookcentrum ontstaat met vele lege plekken.

Ten aanzien van de begroting als geheel willen we een compliment maken naar de opstellers. Er is gepoogd een leesbaar document van te maken en er is – van onze zijde – ook veel vertrouwen in de deskundigheid van ons ambtenarenapparaat in dit huis.
Desondanks is het voor raadsleden die niet in de financiële sector werkzaam zijn, toch nog wel een hele kluif om deze 130 bladzijden geheel te doorgronden..
Dat laatste is me dan ook niet gelukt. Ik zal me vanavond dan ook beperken tot de grote lijnen.
In het algemeen hebben we de zaakjes binnen onze gemeente financieel aardig op orde. Het college stelt voor om 3,5 miljoen in de loop van 2016 te gaan gebruiken voor Krachtige kernen (75%) Eigen Kracht en Werk (20%) en Omzien naar Elkaar (5%). Concrete voorstellen hiervoor volgen nog en zullen t.z.t. in de raad passeren.
Voorts wil men 1,25 miljoen toevoegen aan ons weerstandsvermogen en rest er vervolgens 1,3 miljoen om nader in te vullen.

In zijn algemeenheid zijn we tevreden over de begroting 2016 en kunnen we , onder voorbehoud van de moties die in tweede termijn nog zullen worden ingediend, hier onze goedkeuring aan verlenen.

PvdA Tubbergen
9 november 2015

 

Henk Wessels

Henk Wessels

Geboren in 1956. Getrouwd, 3 kinderen, 2 kleinkinderen. Sinds 2010 werkzaam als directeur van PC Basisschool de Bongerd te Hulsen / Nijverdal. Daarvoor 22 jaar directeur geweest van PC Basisschool de Marke te Tubbergen. Sinds 2010 maak ik deel uit van de PvdA fractie in de gemeenteraad van Tubbergen. Mijn belangrijkste reden om politiek actief

Meer over Henk Wessels