30 oktober 2014

Motie PvdA overgenomen door alle andere partijen!

PvdA kritisch over decentralisaties

In de raadsvergadering van 6 oktober uitte Henk Wessels van de PvdA zich kritisch over de nota Omzien naar Elkaar.De nota waarin de drie decentralisaties worden geregeld. ” Ondanks alle energie die er door de 14 Twentse gemeentes is gestoken in een goede regeling, blijft het een sprong in het duister”, aldus Henk Wessels. Vanwege de twijfels m.b.t. de continuering van de kwaliteit van de zorg, maar ook vanwege de grote financiële risico’s die we gezamenlijk lopen, heeft Henk Wessels namens de PvdA fractie een motie ingediend, die door alle andere partijen is over genomen.

 

 

MOTIE VAN Fractie PvdA                           Ontvangen: 2 oktober 2014

 

Motie nr. 2014-Wessels/……/…….-1

 

 

Onderwerp: Omzien naar elkaar

 

De Raad, in vergadering bijeen op 6 oktober 2014

 

gehoord de beraadslaging,

 

Overwegende dat:

 1. de drie decentralisaties een grote impact zullen hebben in de samenleving en in de gemeentepolitiek van onze gemeente;
 2. de Twentse gemeentes in onderlinge samenwerking hard gewerkt hebben aan de totstandkoming van het voorliggende beleid;
 3. met name onze eigen gemeente Tubbergen hard gewerkt heeft aan de decentralisaties, zonder veel kosten voor externe deskundigheid;
 4. ondanks de inzet van bovenstaande partijen de hele operatie toch een sprong in het duister blijft, waarbij we als gemeenten bepaalde risico’s op voorhand niet kunnen uitsluiten of voorkomen;
 5. de Gemeente Tubbergen in het kader van risicomanagement € 500.000 heeft gereserveerd voor mogelijke overschrijdingen van het budget.

 

Spreekt als zijn oordeel uit dat:

 • uitgangspunt van beleid moet zijn dat inwoners van de Gemeente Tubbergen ook na de invoering van de decentralisaties vertrouwen kunnen op voldoende zorg en begeleiding;
 • uitgangspunt van beleid ook moet zijn dat de kosten van deze transitie de financiële positie van onze gemeente niet structureel in gevaar mogen brengen;
 • de invoering van de decentralisaties op een efficiënte wijze moet geschieden en zonder onnodige bureaucratie.

 

Draagt het college van burgemeester en wethouders op:

De lokale effecten van deze regionale systematiek periodiek te delen en te bespreken met de gemeenteraad en de raad op die manier voldoende mogelijkheid te bieden om haar controlerende taak te kunnen uitoefenen, waarbij:

 1. in het eerste invoeringsjaar (2015) de relevante, beschikbare maandcijfers m.b.t. de gebruikers van de regelingen worden verstrekt;
 2. maandelijks inzicht wordt verschaft in het verloop van het budget.

NB: Daar waar een maandelijks overzicht aantoonbaar niet tot de mogelijkheden behoort, kan worden gekozen voor een informatieoverzicht van 2 of meer maanden, afhankelijk van de urgentie.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Ondertekening en naam:

Fractie Pvda               fractie CDA     fractie Dorpen Centraal

 

 

 1. Wessels …………….. ………………………….

Motie:korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken

Wijze van indienen van een motie: een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend (art. 34 Reglement van orde).