15 september 2014

Bijdrage PvdA Raadsvergadering van 8 september 2014

Vanuit de raad….

In de raadsvergadering van 8 september jl. stond een viertal inhoudelijke onderwerpen op de agenda. De standpunten van de PvdA werden door Henk Wessels  als volgt verwoord :
Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater

We vinden het als PvdA fractie vanuit milieu-oogpunt een goede zaak dat rioolwater in de toekomst steeds meer zal worden gescheiden van hemelwater. We gaan dan ook akkoord met de voorliggende verordening na de toezegging van de wethouder dat afkoppeling altijd op vrijwillige basis zal geschieden voor bestaande woningen en dus niemand plotseling zal worden geconfronteerd met de kosten daarvan.

Vaststellen verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Tubbergen 2014
In de commissie zijn er door onze fractie enkele vragen gesteld m.b.t. de privacy van de burgers. De antwoorden hierop hebben ons voldoende gerustgesteld, waardoor we akkoord kunnen gaan met deze verordening. We voldoen hiermee aan de gewijzigde wettelijke verplichtingen. Bijkomend voordeel is ook dat hiermee  opnieuw een stuk harmonisatie van beleid plaats vindt tussen de Gemeenten Dinkelland en Tubbergen.

Vaststellen van de verordening winkeltijden gemeente Tubbergen 2014
De fractie van de PvdA ondersteunt de voorliggende verordening winkeltijden. De verordening biedt ondernemers veel speelruimte en voorkomt onnodige vergunningsaanvragen en de daarmee gepaard gaande bureaucratie.
We spreken de wens uit dat de ondernemers van Tubbergen in goed onderling overleg zullen komen tot een eensluidende regeling, waarbij zoveel mogelijk winkels gelijktijdig geopend zullen zijn, in het belang van de consument en uiteindelijk ook in het belang van de gezamenlijke ondernemers binnen onze gemeente.

Veiligheidsstrategie 2015 – 2018 en ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2015 – 2018
We gaan als PvdA fractie akkoord met de voorliggende stukken m.b.t. de Veiligheidsstrategie en het Meerjarenbeleid. Desondanks willen we nog een aantal kritische kanttekeningen plaatsen :

-De stukken zijn opgesteld door alle gemeenten in Oost-Nederland ( maar liefst 81 gemeenten) en beslaan een boekwerk van 54 bladzijden. Hierbij bekruipt ons  het gevoel – los van de inhoud van het stuk – , dat je als eenvoudig raadslid van één van die gemeenten weinig meer kunt veranderen.

-Sterker nog ; Het raadsvoorstel dat is toegevoegd begint met de zin : “Wij stellen u voor te besluiten om geen wensen of bedenkingen te hebben ten aanzien van de concept veiligheidsstrategie 2015-2018”. Met andere woorden : Je mag het wel doorlezen, maar je moet het wel met ons eens zijn…
Hoewel we begrijpen dat het soms handig en praktisch is om bepaalde zaken in groter verband te regelen,  hebben we toch het idee dat de controlerende taak van ons als gemeenteraad hierdoor wordt geminimaliseerd en dat we als raad af en toe fungeren als ja-knikorgaan ( en dat voelt niet goed).

– Tenslotte hopen we dat er inderdaad voldoende tijd en geld overblijft voor onze eigen lokale prioriteiten, waarbij we met name aandacht vragen voor de alcoholproblematiek binnen onze gemeente.