Door Henk Wessels op 6 juli 2014

Bijdrage PvdA Raadsvergadering 30 juni 2014

Maandelijks kunt U hier lezen welke bijdrage de fractie van de PvdA heeft geleverd tijdens de raadsvergadering.

Bestemmingsplanwijziging  Oldenzaalseweg 8

Het dossier Oldenzaalseweg is in de afgelopen maanden steeds dikker geworden en dreigt een hoofdpijndossier te worden voor de Gemeente, maar ook voor de omwonenden. Als we het proberen kort samen te vatten gaat het wat ons betreft om twee hoofdzaken :

– de communicatie tussen de partijen

– de patstelling die is ontstaan t.a.v. de hoogte van het gebouw.

Als fractie van de PvdA hebben we eerder in de commissievergadering van 16 juni al aangegeven dat de Gemeente Tubbergen een ultieme poging zou moeten doen om, in samenspraak met de projectontwikkelaar en de omwonenden, te komen tot een oplossing, waarbij het onderlinge verschil van 1,50 meter zou moeten kunnen worden geslecht. We hebben de wethouder gevraagd hierop actie te nemen, maar inmiddels begrepen dat de gewenste actie vooralsnog is uitgebleven. Dat betreuren wij zeer.

We zien als fractie van de PvdA vele voordelen van de bouw van de appartementen en willen ook niets liever dan dat de bouw doorgaat. Er is sprake van een mooi stuk inbreiding en het vervangen van de oude garage voor een modern appartementencomplex geeft een positieve bijdrage aan de beeldkwaliteit van de Oldenzaalseweg. Tel daarbij nog eens de sanering van de grond en het moge duidelijk zijn dat Tubbergen gebaat is bij het doorgaan van dit project.

Samenvattend zij wij van oordeel dat de communicatie van de Gemeente met de burger  tekort heeft geschoten. Eerst die vervelende regel over de hogere belangen van de projectontwikkelaar, dan het niet meer willen beantwoorden van vragen van bewoners, omdat er een datum is gepasseerd en dan nu niet bereid zijn om een ultieme poging te ondernemen om tot een vergelijk te komen.

Op basis hiervan zullen wij tegen de gewijzigde vaststelling bestemmingsplan  en beeldkwaliteitsplan en inrichting Oldenzaalseweg 8 stemmen. Niet omdat we tegen het appartementengebouw zijn, maar omdat we vinden dat de gemeente onvoldoende bereidheid heeft getoond om tot een vergelijk te komen en de gang naar de Raad van State, waar niemand op zit te wachten, te voorkomen.

We doen ook nu een beroep aan het college om deze zaak uit te stellen en de komende tijd te gebruiken voor overleg met projectontwikkelaar en omwonenden.

Bestemmingsplanwijziging Almeloseweg 208

We hebben de stukken rond de Almeloseweg 208 bestudeerd en de presentatie van Mw. Oosterik gehoord tijdens de commissievergadering van 16 juni. Ons standpunt m.b.t. dit voorstel is:

– We hebben er geen problemen mee als de woning wordt toegevoegd als bedrijfswoning.

– We vinden dat het al dan niet illegaal gebruiken van een dakterras een kwestie van handhaving is en nu even geen rol speelt.

– We hebben er best moeite mee dat de kosten van deze bestemmingsplanwijziging voor de Gemeente Tubbergen zijn, maar kunnen ons neerleggen bij de gegeven uitleg van het planschade-verhaal.

– De essentie zit wat ons betreft in het onderscheid tussen uitvaartbedrijf en uitvaartcentrum. We gaan akkoord met een uitvaartbedrijf waar alleen administratieve handelingen plaats vinden, klanten worden ontvangen, drukwerk wordt geproduceerd en auto’s worden gestald.
We gaan niet akkoord met een uitvaartcentrum waar overledenen worden opgebaard en  rouwdiensten worden gehouden en vinden ook dat de gemeente  handhavend moet optreden als dit wel het geval blijkt te zijn.

Er van uit gaande dat bovenstaande zaken goed zijn geregeld in het voorliggende besluit, kunnen wij hier akkoord mee gaan.

Leppel fietsival

Aangezien we als raad in 2012 al eerder een bedrag hebben toegezegd, hebben we weinig reden om het nu in te trekken. Gezien de bijdrage die het Leppel fietsival kan leveren aan het toerisme in de grensstreek zijn we eenmalig bereid bij te dragen. We verwachten t.z.t. wel een evaluatieverslag van het Leppel fietsival, zodat we kunnen zien hoe de gelden besteed zijn en of we in de toekomst hier een vervolg aan moeten geven.

Picknick Noord-Oost

We geven deze pilot het voordeel van de twijfel, vooral omdat de toeristische sector / de horeca het moeilijk heeft en best een impuls kan gebruiken.
Ook hiervoor geldt : goed evalueren, alvorens we in 2015 het verder gaan uitrollen en opnieuw een bijdrage toezeggen.

Beleidskader risicomanagement

We vinden als PvdA fractie dat er een goed leesbaar document is samengesteld.
Het CDA heeft een amendement ingediend m.b.t. externe adviseurs. Wij achten het zinvol om, indien nodig, externe deskundigen om advies te vragen, zeker als je bedenkt welke open einden er nog liggen in het sociale domein ( 3 decentralisaties).
Het is goed om te lezen dat er een systeem wordt gehanteerd m.b.t. de risico-analyse (NARIS), maar ik verwacht daarnaast dat we allemaal binnen dit huis ons gezonde verstand gebruiken als het gaat om naderende risico’s en , met of zonder systeem, aan de bel trekken wanneer dit nodig geacht wordt.

M.a.w. we kunnen ons niet verschuilen achter systemen, maar zullen ook zelf alert moeten blijven!

Jaarrekening 2013

De jaarrekening 2013 die is gerealiseerd door het vorige college, geeft ons weinig aanleiding tot vragen. We constateren dat het vorige college de zaken goed voor elkaar had en dat ook de accountant zijn goedkeuring heeft gegeven.
We gaan akkoord met de toevoeging van het positieve saldo (1.377.379)) aan de reserve incidentele beschikbare algemene middelen.

Berap

Ook de Berap beslaat voor een groot deel de periode van het vorige college en geeft ons weinig aanleiding tot vragen.

We zijn op onderdelen blij met landelijk beleid van staatssecretaris Klijnsma t.a.v. de minima.

Als gevolg hiervan kunnen we  een structureel budget inzetten voor intensivering van armoede – en schuldenbeleid voor de verwachte uitgaven minimabeleid, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening.

Daarnaast biedt dit landelijk beleid ook de mogelijkheid voor een eenmalige uitkering voor mensen met een inkomen tot 110 % van het sociale minimum.

Verder valt op de forse overschrijding bij Burger, bestuur en bedrijfsvoering, maar die wordt veroorzaakt door de wachtgelden voor de vertrokken wethouders en daar hebben we als gemeentelijke overheid geen invloed op.

We gaan akkoord met de onttrekking van het negatieve saldo (344.000) aan de reserve incidentele beschikbare algemene middelen, maar maken ons ook zorgen over de negatieve vooruitzichten voor de toekomst.

Opmerkingen n.a.v. kaderbrief

* I.v.m. de korte tijd die er restte naar de coalitievorming, is er dit keer gekozen voor een kaderbrief ipv een kadernota. Dat scheelt toch al gauw een kleine 100 bladzijden leeswerk. In het kader van de grote leeslast en het risico van onzorgvuldigheid vinden wij als PvdA fractie de keuze voor een kaderbrief van 9 bladzijden op zich geen slechte ontwikkeling.

T.o.v. andere jaren constateer ik ook dat de tsunami van moties die doorgaans werd gepresenteerd bij een vergadering over de kadernota wat wegblijft. Ook dat lijkt ons een goede ontwikkeling, omdat vele moties naar mijn mening meer voor de buhne waren, dan dat ze inhoudelijk zoveel toevoegden.

Wij hebben voor vanavond dan ook geen moties om in te dienen. Wel hebben we een aantal opmerkingen/ vragen t.a.v. de kaderbrief :

* De kaderbrief als zodanig zien we als een ingedikt model van het coalitieakkoord dat we eerder hebben besproken. We vonden dat akkoord toen veel belovend en vaag en dat blijft ook zo bij deze kaderbrief. De nota is zo algemeen geformuleerd dat je het eigenlijk met geen onderdeel echt oneens kunt zijn.

* Wonen
We zijn positief over inbreiding voor uitbreiding, startersleningen en marktconforme grondprijzen

* Economische kracht en werk :

– We zijn positief over tegengaan van regeldruk en bureaucratie

– We vragen aandacht voor leegstand. We gaan er van uit dat het moeilijk zal worden om alle leegstaande panden in de winkelkernen weer opgevuld te krijgen, met alle concurrentie van grote steden en internetverkoop. We zien het in alle plaatsen om ons heen, het is een realiteit waarmee we zullen moeten leren leven.
We willen daarom graag dat de gemeente de rol van “makelaar” op zich neemt, door te kijken of er een soort herverkaveling van winkelpanden kan plaats vinden, waardoor we een compacter winkelcentrum zullen krijgen, maar zonder lege gaten. We horen graag van de verantwoordelijk wethouder of hij deze rol wil gaan onderzoeken.
T.a.v. de leegstand op de bedrijventerreinen vragen we de verantwoordelijk wethouder om vooral te gaan inbreiden, alvorens nieuwe bedrijfsterreinen te gaan ontwikkelen.

* Programma Alg. dekkingsmiddelen

Opnieuw kiest dit college de moedige stelling dat de begroting sluitend moet zijn en dat evt. bezuinigingen van het Rijk niet zullen leiden tot lastenverzwaringen voor de burger. Onze vraag is hoe dit vorm wordt gegeven als er  in 2015 een ombuiging van maar liefst 40% moet worden gerealiseerd op de integratie-uitkering WMO (zie blz. 8). Als 40 % minder inkomsten leidt tot 40 % minder uitgaven zal toch ergens de pijn worden gevoeld.
We willen dan ook graag uitleg van de wethouder over de volgende zinnen in deze kaderbrief :

De uitvoering van de nieuwe en bestaande taken willen we voor onze gemeente budgettair neutraal laten verlopen. Dat wil zeggen dat we de bestaande taken en de nieuwe taken gaan uitvoeren binnen het totaal aan financiële middelen dat bestaat uit de middelen die we momenteel voor de bestaande taken inzetten vermeerderd met de middelen die we van het rijk ontvangen voor de uitvoering van de nieuwe taken.(blz 9 Kaderbrief)

Daarnaast zullen wij ons uitgangspunt voor een structureel sluitende gemeentelijke begroting nastreven. Mocht deze ambitie resulteren in een aanvullend bezuinigingspakket dan zal het college u een nadere duiding geven van de wijze waarop zij de zoekrichtingen voor deze bezuinigingen nader inkleuren. (blz 9 kaderbrief)

Kortom, u geeft als college aanvankelijk heel moedig aan geen lastenverzwaring toe te staan, maar eindigt wel met een dreigend bezuinigingspakket…

Tubbergen, 30 juni 2014
Henk Wessels

 

 

 

 

Henk Wessels

Henk Wessels

Geboren in 1956. Getrouwd, 3 kinderen, 2 kleinkinderen. Sinds 2010 werkzaam als directeur van PC Basisschool de Bongerd te Hulsen / Nijverdal. Daarvoor 22 jaar directeur geweest van PC Basisschool de Marke te Tubbergen. Sinds 2010 maak ik deel uit van de PvdA fractie in de gemeenteraad van Tubbergen. Mijn belangrijkste reden om politiek actief

Meer over Henk Wessels