Door Henk Wessels op 31 maart 2016

Beleidsambitie Partij van de Arbeid.

Tijdens de raadsvergadering van maandag 21 maart jl. heeft Henk Wessels, namens de de PvdA fractie, twee beleidsambities ingediend. Eén over de dreigende sluiting van de bibliotheken in Albergen en Geesteren in relatie tot Mijn dorp 2030 en een andere ambitie m.b.t. gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de bollenteelt in onze gemeente.

Hieronder de onderbouwing van beide ambities, zoals uitgesproken in de raadsvergadering van 21 maart :

 

Bibliotheken en Mijn Dorp 2030
In de begroting van vorig jaar is al een bezuiniging doorgevoerd m.b.t. de culturele sector (Bibliotheek en Muziekschool). Als PvdA fractie waren wij hierop tegen, omdat dat naar alle waarschijnlijkheid zou leiden tot de sluiting van bibliotheken in Albergen en Geesteren. Helaas stonden we hierin alleen en is, met goedkeuring van alle andere partijen, de bezuiniging doorgegaan en heeft deze bezuiniging inderdaad geleid tot het voorstel om Albergen en Geesteren te sluiten.
Normaal gesproken zou ik hier niet op zijn teruggekomen, ware het niet dat ik daarna allerlei initiatieven heb vernomen m.b.t. Mijn Dorp 2030. Binnen dit plan laten we de keuze m.b.t. de handhaving van allerlei maatschappelijke voorzieningen voor een groot deel over aan de kernen.

In het coalitie akkoord “Wat moed dat moet” kom ik de volgende tekst tegen :

Wij willen graag de kracht benutten van maatschappelijke partners, zoals dorpsraden, seniorenraden, sportclubs, ondernemers, enz. Wij willen hen stimuleren om met eigen visies en voorstellen te komen voor onze gezamenlijke toekomstagenda. Wij willen niet bepalen, maar als partner meedenken en ondersteunen ( blz 8 coalitieakkoord)

Bestaande maatschappelijke voorzieningen zoals kulturhusen, kerken, sportvoorzieningen en bibliotheken kunnen in de toekomst door de veranderende bevolkingssamenstelling en krimp onder druk komen te staan. De kans bestaat dat er minder gebruik van wordt gemaakt en mogelijke leegstand als gevolg. Dit kan problemen opleveren voor de instandhouding van een voorziening. Door tijdig en adequaat deze problemen te signaleren en in de betreffende gemeenschap te agenderen gaan wij proactief aandacht besteden aan deze problematiek. Ook hier geldt weer dat wij geen problemen van de samenleving overnemen. Ons past een signalerende, stimulerende en ondersteunende rol. Samen met de maatschappelijke organisaties willen wij tot toekomstbestendige oplossingen komen. ( blz 18 coalitieakkoord).

Ik moet constateren dat inzake de bibliotheken niet is gekozen voor de stimulerende, signalerende of ondersteunende rol, maar dat de bibliotheken gewoon zijn wegbezuinigd. De zinsnede “Wij willen niet bepalen, maar als partner meedenken en ondersteunen” is hier met voeten getreden.

Bovendien vind ik het opmerkelijk dat, vlak voor dat we de kernen de kans geven om aan te geven hoe zij willen omgaan met hun maatschappelijke voorzieningen, de wethouder alvast een keuze maakt. Was het in het licht van Mijn Dorp 2030 niet logischer en eerlijker geweest om de keuze m.b.t. de bibliotheken over te laten aan de kernen Albergen en Geesteren? Los van de uitkomst, hadden ze dan in elk geval zelf de beslissing genomen.

We vragen met deze ambitie dan ook aan de wethouder om de bezuiniging op de bibliotheken terug te draaien en de dorpen alsnog zelf te laten meebeslissen over hun bibliotheek.

NB : Helaas is bovenstaande ambitie niet door de raad overgenomen en stonden we als oppositie alleen bij deze poging om de bibliotheken in Albergen en Geesteren te redden.

 

 

 

 

Henk Wessels

Henk Wessels

Geboren in 1956. Getrouwd, 3 kinderen, 2 kleinkinderen. Sinds 2010 werkzaam als directeur van PC Basisschool de Bongerd te Hulsen / Nijverdal. Daarvoor 22 jaar directeur geweest van PC Basisschool de Marke te Tubbergen. Sinds 2010 maak ik deel uit van de PvdA fractie in de gemeenteraad van Tubbergen. Mijn belangrijkste reden om politiek actief

Meer over Henk Wessels